Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẫu đề án hoạt động tư vấn du học

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

 

MẪU ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC

 

I/ MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

II/ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

III/ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

IV/ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU HỌC Ở NƯỚC NGOÀI:

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

VI/ LUẬN CHỨNG VỀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

VII/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC.

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

VIII/ CÁC PHƯƠNG ÁN, QUY TRÌNH TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

VIII/ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT KHI GẶP RỦI RO CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

X/ DANH SÁC NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC:

…………………………………………………

…………………………………………………

Do doanh nghiệp cung cấp và luật sư hướng dẫn

 

Bao gồm:

họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, trình độ chuyên môn, công việc phụ trách.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật