Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẫu đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: Sở Công thương Hà Nội

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):..............................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):........................…...

Quốc tịch của thương nhân:...................................…..

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..................................................

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:................

Do.......................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..............…..

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................

Vốn điều lệ.......................................................…..

Số tài khoản:......................................            tại Ngân hàng:................

Điện thoại:......................................... Fax:........................

Email:........................ Website: (nếu có)....................................…..

Đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền:

Họ và tên:.....................................................................

Chức vụ:..........................................................

Quốc tịch:............................................ ……….

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)...

Tên viết tắt: (nếu có)...........................…..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:....... ……….  

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)........……………………...   

Giấy phép thành lập số:................................…..

Do........................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..............…..

Số tài khoản ngoại tệ:............tại Ngân hàng:.....................................…..

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:..........

Điện thoại:........................................... Fax:..................................…..

Email:................................................... Website: (nếu có)....

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)............................... ………………………...

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:.....................................................Giới tính:...............

Quốc tịch:.........................................…………

Số hộ /Chứng minh nhân dân:.....................................................................………...

Do............................cấp ngày.....tháng......năm....... tại....………...

 

Chúng tôi đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:....................................

2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................... 

            3. Lý do đề nghị điều chỉnh:..............................

            4. Nội dung điều chỉnh:................

 

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

                                                Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

                                                                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[1]

 [1] Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật