Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẫu quyết định cho thôi việc

 

CÔNG TY ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

[Tên cơ quan (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị) …..]

 

-       Căn cứ quyết định số ……/….., ngày …. tháng ….. năm …… của …….…

………………. v/v thành lập cơ quan (đơn vị);

-       Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

-       Xét đơn xin nghỉ việc của Ông (bà) …………………………….. là cán bộ công nhân viên đơn vị …………………………………………………………..;

-       Xét quá trình tham gia công tác từ ngày …. tháng …. năm ……

-       Xét đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) …………………………………. cán bộ nhân viên thuộc đơn vị ………………………………………………………………….

Được thôi việc kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Điều 2. Ông (bà) được hưởng trợ cấp thôi việc là ……. tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng hành chánh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán-tài vụ, Trưởng đơn vị (cán bộ công nhân viên đang công tác) và Ông (bà) ……………………………. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

                                                                                                     THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

-       Như điều 3

-       Lưu VP

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật