Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẫu thông báo tiến độ góp vốn điều lệ

 

CÔNG TY CP                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 …………………..                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 


          Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

 

THÔNG BÁO

Về việc tiến độ góp vốn của các cổ đông công ty

 

 
 

 

 


Kính gửi: ........................................................................................................................

 

Tên công ty:

Địa chỉ trụ sở chính

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số:

Ngày cấp

Nơi cấp: Phòng  Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Vốn điều lệ:

Căn cứ khoản 2, điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005 “Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh”, Công ty báo cáo tiến độ góp vốn của các cổ đông sáng lập như sau:

 

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số cổ phần đăng ký mua

 

Số cổ phần đã thanh toán

 

Trị giá cổ phần đã thanh toán

Ngày góp vốn

Số chứng nhận cổ phiếu

(Số, ngày)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Công ty thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh để biết, theo dõi./.

 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC     

- Như trên;                                                                            

- Lưu: VP.

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật