Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thông báo việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất mới năm 2013

 

PHỤ LỤC II-17

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):          

Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:

(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)

(1) Đã bị chia thành các công ty sau:

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

Do ………………………………………………………………… cấp ngày.......................

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

Do …………………………………………………………. cấp ngày..................................

(2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

Do ……………………………………………………….. cấp ngày.....................................

(3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................

Do …………………………………………………………. cấp ngày..................................

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật